Member Nation

UKRAINE (since 1993)

 

Ministry of Defence of Ukraine – Sports Department

Povitroflotskiy prospect. 10 

KIEV 168

UKRAINE

 

Chief of Delegation

Colonel Yurii Finohenov

 

Delegates

Colonel Vadym Vysochyn

Major Hennadiy Nikolaichuk

Lieutenant-Colonel Serhiy Shevchuk

SEARCH CISM